+46 19 303 858
johan.kask@oru.se

Scenario 2030

Scenarier kan definieras som beskrivningar av möjliga framtida situationer, inklusive utvecklingsvägar som leder till dessa situationer. De beskrivs ofta som hypotetiska konstruktioner som är användbara för att belysa centrala delar av en trolig framtid (Kosow & Gabner, 2008). I deras beskrivning av en framtida branschordning och uppskattningar om trender och omvärldsfaktorer påverkar de utan tvekan hur företag planerar och tänker kring sin egen framtid och roll. Det finns ett brett utbud av metoder för scenariosanalys (se, t.ex., Amer et al., 2013; Keough & Shanahan, 2008).

I det här forskningsprojektet används ett stegvist utforskande tillvägagångssätt då det primärt är viktigt att skapa kunskap om både nutiden och framtiden. De fem stegen identifiering av scenfält, identifiering av nyckelfaktorer, nyckelfaktoranalys, scenariogenerering och scenarioöverföring (efter Kosow & Gabner, 2008).

I de flesta kommersiella sammanhang finns det olika problem som konkurrerar, kombinerar och interagerar med varandra. Det gör processen att bestämma hur troligt det är att ett utmålat scenario blir verklighet svår. I forskningsprojektet genereras scenarier enligt olika teman som är ett sätt att fånga komplexiteten. Utvalda teman lyfter fram olika viktiga aspekter av den framtida industrin och ger en användbar ram för att strukturera berättelserna när de beskriver de olika scenarierna. Tonvikten i detta skede är att klargöra scenarierna och göra dem relevanta för nästa steg i processen, dvs scenarioöverföring.

Huvudskälet till att initiera scenarioanalys är att hjälpa företag, investerare och politiker med inspel. Inspel som kan vara ett av flera viktiga verktyg till grund för beslutsfattandet och dialog när det gäller hur elbolag planerar och hanterar affärsförnyelse i en tid av snabb teknikutveckling och mycket förväntan på snabb omställning, men också en tid med en hel del osäkerhet i luften.